Česká asociace povinnýchPoslání a cíle asociace

Česká asociace povinných je uskupení několika aktivistů, spolků, hnutí a zákonodárců se zaměřením prosadit výkon exekuce bez ponižování povinného a zbavování ho lidské důstojnosti. Byla založena jako protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů. Zasazujeme se o narovnání práv povinných především rovnosti stran před zákonem, práva na spravedlivý proces a jiných, které poškozují povinné. Členství v asociaci otvírá jednotlivcům i skupinám širokou komunikační cestu směrem k médiím a zákonodárcům k dosažení maximální publicity na prosazení jejich průlomových myšlenek a efektivního řešení problémů.

Poslání a cíle asociace jsou:

 • Ústředním posláním asociace je sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, dotčené exekucí, prosazovat společné zájmy a potřeby svých členů.
 • Reprezentovat své členy, vzájemně si vyměňovat informace a zkušenosti, koordinovat činnost, zvyšovat úroveň kolektivních vyjednávání.
 • Činnost a úspěchy jednotlivých členů prezentovat v mediích pod jménem autora.
 • Spolupracovat s medii formou publikací, konzultací, besed a tiskových konferencí.
 • Prezentovat se na veřejnosti jako jednotné uskupení k prosazení společných zájmů za rychlé prosazení legislativních změn s důrazem na rovnost práv povinných.
 • Konzultovat navrhované změny exekučního řádu a systému vymáhání pohledávek.
 • Poukazovat a včasně reagovat na snahy nepřiměřeného omezování práv povinných.
 • Předkládat vlastní návrhy dílčích změn exekučního řádu a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v této oblasti.
 • Usilovat o takovou systémovou změnu exekucí, kde bude jasně definované, zda se jedná o státní úřad anebo o podnikatelský subjekt. Tím by bylo nezpochybnitelně dáno postavení exekutora ve společnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci požívající ochrany úřední osoby, anebo o běžného majitele firmy.
 • Napomáhat vybudování takového systému vymáhání pohledávek, aby došlo k vytvoření rovnováhy právní ochrany, mezi věřitelem a povinným.
 • Rozšiřovat spolupráci s aktivisty, spolky, zájmovými sdruženími, hnutími a iniciativami, které mají podobný předmět zájmů.
 • Tohoto bude Asociace dosahovat snahou všech členů společně i jednotlivě.