Česká asociace povinnýchLegislativní změny

Pár dobrých rad jak postupovat:


Rádi bychom Vás provedli úskalími, která exekuční řízení provází a zároveň Vám dali pár dobrých rad jak postupovat.
první fázi ideálně obdržíte Vyrozumění o zahájení exekuce s lhůtou pro 30-ti denní dobrovolné plnění. Ovšem mnohdy se o exekuci dozvíte dříve, než exekutor tuto písemnost zašle, a to tím, že je Vám obstavena mzda či bankovní účet. Pokud si nejste vědomi existence takového dluhu, jako první pátrejte, zda Vám byl doručen tzv. exekuční titul. Nejčastěji jde o platební rozkaz, který Vám stanovil povinnost zaplatit.
Nejjednodušším způsobem je nahlédnutí do spisu u příslušného soudy, který Vám stanovil povinnost platit. Informaci o čísle jednacím a příslušném soudu najdete v každé písemnosti od exekutora. Ve spise kontrolujte doručení! Vzhledem k tomu, že Platební rozkaz, na základě něhož byl vydán exekuční titul, může být nepravomocný a nemůže tak být exekučním titulem pro výkon exekuce, podávejte tímto Návrh na zastavení exekuce!

§ 173
(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.
(2) Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.

Doručení platebního rozkazu dle § 173 o.s.ř. 

 • Vzhledem k povaze platebního rozkazu, který je rozhodnutím vydaným jen na základě žalobních tvrzení jedné ze sporných stran (žalobce), ve zkráceném řízení, bez slyšení žalovaného, zákon předepisuje doručit žalovanému platební rozkaz způsobem, který vylučuje pochybnosti o tom, zda se žalovaný předepsaným způsobem dozvěděl, že bez projednání věci mu bylo uloženo zaplatit peněžité plnění. Tímto způsobem je jedině doručení platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného.
 • Jakýkoliv způsob náhradního doručení je vyloučen. Není proto přípustné doručení adresátu (žalovanému či jeho zástupci) uložením podle § 49 odst. 4 (srov. § 49 odst. 5). O náhradní doručení však nejde, jestliže žalovaný (jeho zástupce) odmítl přes poučení doručovatele přijmout platební rozkaz, neboť v tomto případě je platební rozkaz doručen dnem, kdy jeho přijetí bylo odepřeno (§ 50c odst. 1). Totéž platí obdobně pro případ, kdy žalovaný odmítl přes poučení doručovatele na jeho výzvu prokázat svou totožnost nebo poskytnout jinou součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti (§ 50c odst. 2).
 • Pokud Vám byl Platební rozkaz doručen, zkontrolujte, zda nedošlo k rozporu s dobrými mravy při stanovení výše úroků, nebo smluvních pokut. Obecně platí zásada vyjádřená v § 580 NOZ, podle kterého „neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“ Za nepřiměřenou výši úroků lze zpravidla mít takovou výši úroků, která podstatně přesahuje (3 až 4x) úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Standard pro posuzování mezní výše smluvní výpůjční sazby úroku spotřebitelského úvěru nastavil Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, když uvedl, že: „neodpovídá obecně uznávaným pravidlům chování a vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu, aby dlužník poskytoval věřiteli nepřiměřené nebo dokonce lichvářské úroky; podle Nejvyššího soudu nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků sjednaná ve smyslu ustanovení § 658 odst. 1 občanského zákoníku, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček.“
 • „V projednávané věci soudy zjistily, že úroková míra u úvěrů poskytovaných bankami činila v době uzavření smluv o půjčce 9 % až 15,5 % ročně. Vzhledem k tomu, že dohodnutá výše úroků (ve výši 60 % ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala horní hranici této obvyklé úrokové míry, je za tohoto stavu věci odůvodněn právní závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a tedy ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatné.“ Pokud zjistíte tuto skutečnost, máte znovu možnost požádat o Zastavení exekuce pro rozpor s dobrými mravy.

Dalším z častých důvodů možnosti zastavení exekučního řízení je neplatnost Rozhodčí doložky sjednané při úvěru. 

 • Mnohé exekuce jsou vedeny na základě rozhodčích nálezů, které vydali rozhodci v rozhodčích řízeních. Ti svoji pravomoc rozhodnout namísto soudu ve věci odvozují od rozhodčích smluv, které byly zhusta uzavírány spolu se smlouvami o spotřebitelských úvěrech. Je nutno konstatovat, že rozhodčí smlouvy mnohdy nesplňovaly požadavky zákona o rozhodčím řízení, a proto i rozhodčí nálezy v těchto rozhodčích řízeních byly neplatné. Přesto na jejich podkladě proběhly a stále probíhají exekuce. Neplatné rozhodčí doložky využívaly po určitou dobu i společnosti Essox, Cetelem, Komerční banka, OKV leasing či Profi Credit. Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc.
 • Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž takový závěr platí bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal). Pokud máte sjednanou neplatnou Rozhodčí doložku podejte Návrh na zastavení exekuce! Návrh na zastavení exekuce z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, lze podat kdykoliv v průběhu exekučního řízení, pouze je nutné dodržet 15-ti denní lhůtu pro zastavení, od chvíle, kdy jste se o důvodu dozvěděli!

Co Vám exekutor nemůže zabavit? Exekuce na mzdu 

 • V případě, že je nařízena exekuce formou provádění exekučních srážek ze mzdy (resp. z platu), pak se nemusíte bát, že by vám nezůstala ani koruna. Zákon na tyto situace pamatuje. Při exekučních srážkách ze mzdy tak dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum. Základní nezabavitelné minimum je 6118 Kč (a zvyšuje se dále o 1529,5 za každé vyživované dítě nebo manželku). Vše nad nezabavitelné minimum se pak podle typu pohledávky dělí mezi exekutora a dlužníka. Pokud by tedy bezdětný zaměstnanec měl měsíční mzdu 15 000 Kč čistého, pak mu exekutor může zabavit pouze 2961 Kč a musí mu nechat 12 039 Kč. S vyšším platem, ale ona nezabavitelná částka významně neroste, od určité hranice již může exekutor zabavit vše.

Exekuce na bankovní účet 

 • V případě, že exekutor zablokuje účet v bance, kde máte uloženy všechny peníze, pak je situace složitější. Zde platí pouze to, že banka má povinnost umožnit vám výběr ve výši dvojnásobku životního minima (tedy aktuálně 2x 3410 Kč = 6820 Kč). Do skončení exekuce se už ale k dalším penězům na účtu v bance nedostanete. Pokud vám tedy exekutor zablokuje účet v bance a vám tam chodí výplata, pak je nutné domluvit se v zaměstnání na výplatě v hotovosti nebo jiné formě výplaty mzdy. Můžete také podat u exekutora Žádost o částečné zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm.h) občanského soudního řádu, pro její nepřípustnost. Uveďte a doložte exekutorovi, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda, nebo jiný příjem, který podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhá vůbec.

Exekuce na sociální dávky 

 • Tabu pro exekutora nejsou ani sociální dávky. Netýká se to sice úplně všech sociálních dávek, ale některé z nich jsou považovány za běžný příjem, a vztahují se na ně stejná pravidla, jako když je prováděna exekuce na plat. Tedy dlužníkovi opět musí zůstat nezabavitelné minimum a cokoliv je navíc si exekutor může zabavit. Týká se to především sociálních dávek, jako je například rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, mateřská. To samé pak platí třeba i pro podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, starobní důchod, různá stipendia apod.

Exekuce na majetek (vybavení bytu) 

 • V případě že je nařízena exekuce formou zabavení majetku, pak exekutor může zabavit téměř vše kromě několika výjimek, které jsou přesně popsány zákonem – jedná se především o: věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Příklady věcí z vybavení bytu, které nesmí exekutor zabavit: běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky 1 000 Kč.
 • V případě exekuce na vybavení bytu je ale situace složitější, protože v zákoně chybí přesný výpis toho co je a co není možné zabavit. Obecně platí, že třeba televize se rozhodně nepovažuje za nezbytné vybavení bytu. Stejně tak jako třeba počítač (výjimkou by bylo, kdyby byl dlužník podnikatel a počítač nutně potřeboval k práci). Naopak třeba taková lednička, pračka, kuchyňský sporák, postel, stůl, židle ložní prádlo, topení, rádio nebo běžné kuchyňské nádobí se považuje za nezabavitelné věci. Takže v případě, že byste měli pocit, že vám chce exekutor zabavit něco, na co nemá právo, pak je nutné obracet se na soud, který o tom rozhodne. Podobných případů již soudy řešily desítky.

Pokud máte pocit, že s příslušným exekutorem nenajdete společné řešení, pokuste se kontaktovat přímo věřitele a situaci řešit přímo s ním. 

 • Pokud máte jakoukoliv pochybnost o správnosti provedení exekučního řízení, nebojte se obrátit na kontrolní orgány, kterými jsou Exekutorská komora ČR, Odbor dohledu nad exekutory Ministerstva spravedlnosti ČR, Veřejného ochránce práv a určitě nezapomeňte na předsedu příslušného Exekučního soudu!!! A v neposlední řadě na nás, kteří jsme připraveni Vám ve Vaší situaci pomoci!!!

Česká asociace povinných
Teritorialita exekutorů - 2015 - sněmovní tisk č. 499
Návrh si klade za cíl zvýšit ochranu práv povinných a to zavedením místní příslušnosti (teritoriality) soudních exekutorů a stanovením pravidel pro výběr exekutorů. Předložený senátní návrh zákona je v souladu se záměrem vlády posílit dozor nad činností exekutorů s cílem zabránit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Zavedení teritoriality soudních exekutorů se jeví jako jedna z možných součástí komplexnějšího řešení této problematiky. Vláda považuje za vhodné, aby zavedení teritoriality exekutorů či provedení obdobných razantních změn stávajícího systému předcházela nejprve odborná diskuse a vypracování podrobné analýzy, v níž by byly vyhodnoceny všechny přínosy, ale i možné negativní dopady zamýšlených opatření.
Tisková konference - 27.9.2013 - J.Tejc, J.Dienstbier k lichvě a exekucím
Na tiskové konferenci vystoupili stínový ministr vnitra Jeroným Tejc a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier. Téma tiskové konference: lichva a exekuce.