Česká asociace povinných

Otevřený dopis paní Mgr. Marie Benešové, Ministerstvo spravedlnosti ČR .

Zveřejnil:   Josef Vičan
Dne:   30. 04. 2021
Vážená paní ministryně, Obracím se na Vás ve věci zvážení uvalení nucené správy na Exekutorskou komoru ČR. Česká asociace povinných, jako zástupce povinných, s obrovským znepokojením sleduje dění okolo volby nového prezidia Exekutorské komory (dále jen EK).

 

Vážená paní ministryně,

Obracím se na Vás ve věci zvážení uvalení nucené správy na Exekutorskou komoru ČR.

Česká asociace povinných, jako zástupce povinných, s obrovským znepokojením sleduje dění okolo volby nového prezidia Exekutorské komory (dále jen EK).

Volební sněm dne 22. 3. 2018 zvolil prezidium EK, jehož funkční období dle zákona skončilo 22. 3. 2021. Toto prezidium svolalo nový volební sněm na 23. 3. 2021, tento sněm byl neusnášeníschopný, tudíž nemohl nové prezidium zvolit. Litera zákona jasně říká, že sněm této profesní organizace může svolat pouze prezidium, ale to v tuto chvíli žádné není vzhledem k uplynutí mandátu z roku 2018. Tím pádem je EK bez prezidia a 6. 4. 2021 svolává neplatně sněm na 22. 4. 2021.

Za zvlášť znepokojivé považujeme snahy bývalého prezidia o ohýbání zákona a výklad pojmu volební období až od chvíle, kdy došlo 6. 4. 2018 k prvnímu zasedání nového prezidia, a ne dle ustálené praxe ode dne vzniku mandátu.

Vzhledem k tomu, že po uplynutí řádného funkčního období tohoto prezidia dne 22. 3. 2021 byla svolána výběrová komise na obsazení Exekutorského úřadu po JUDr. Milanu Makariusovi, v níž byli i zástupci Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Praze, považujeme i tento úkon za neplatný. Věříme, že nikomu z Vámi podřízených zaměstnanců, ani zástupců Krajského soudu v Praze nebyla tato situace známa, jinak by se takového hlasování neúčastnili.

Rádi bychom Vás zároveň požádali o prověření pravdivosti informace týkající se poskytnutí prostředků EK pro sociální záležitosti na zřízení pohřbu zesnulého JUDr. Plášila jeho nástupkyni paní Mgr. Bc. Haně Kaufman Plášilové. Máme za to, že každý nově jmenovaný exekutor je dle zákona povinen prokázat dostatek finančních prostředků pro vedení takového úřadu a s tímto se zajisté poskytnutí prostředků ze sociálního fondu neslučuje.

Vážená paní ministryně, věřím, že zajištění chodu Exekutorské komory v souladu se zákonem je i Vaším zájmem, proto jsme tedy dospěli k názoru, že bez nucené správy Ministerstva spravedlnosti není možné další sněm ani svolat a zvolit tak nové prezidium.

Žádáme tedy tímto o zvážení uvalení nucené správy na Exekutorskou komoru ČR, aby bylo zajištěno, že bude litera zákona naplněna a veškeré kroky, ke kterým je prezidium EK zákonem vázáno, budou právoplatné.

 

S úctou

 

Mgr. Denisa Rohanová LL.M.

prezidentka České asociace povinných z.s.