Malá domů II.

ÚVOD

      Česká asociace povinných je uskupení několika aktivistů, spolků, hnutí a zákonodárců se zaměřením prosadit výkon exekuce bez ponižování povinného a zbavování ho lidské důstojnosti. Byla založena jako protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů. Zasazujeme se o narovnání práv povinných především rovnosti stran před zákonem, práva na spravedlivý proces a jiných, které poškozují povinné. Členství v asociaci otvírá jednotlivcům i skupinám širokou komunikační cestu směrem k médiím a zákonodárcům k dosažení maximální publicity na prosazení jejich průlomových myšlenek a efektivního řešení problémů.


Poslání a cíle asociace

     Ústředním posláním asociace je sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, dotčené exekucí, prosazovat společné zájmy a potřeby svých členů.

     Reprezentovat své členy, vzájemně si vyměňovat informace a zkušenosti, koordinovat činnost, zvyšovat úroveň kolektivních vyjednávání.

     Činnost a úspěchy jednotlivých členů prezentovat v mediích pod jménem autora.

     Spolupracovat s medii formou publikací, konzultací, besed a tiskových konferencí.

     Prezentovat se na veřejnosti jako jednotné uskupení k prosazení společných zájmů za rychlé prosazení legislativních změn s důrazem na rovnost práv povinných.

     Konzultovat navrhované změny exekučního řádu a systému vymáhání pohledávek.

     Poukazovat a včasně reagovat na snahy nepřiměřeného omezování práv povinných.

     Předkládat vlastní návrhy dílčích změn exekučního řádu a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v této oblasti.

     Usilovat o takovou systémovou změnu exekucí, kde bude jasně definované, zda se jedná o státní úřad anebo o podnikatelský subjekt. Tím by bylo nezpochybnitelně dáno postavení exekutora ve společnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci požívající ochrany úřední osoby, anebo o běžného majitele firmy.

     Napomáhat vybudování takového systému vymáhání pohledávek, aby došlo k vytvoření rovnováhy právní ochrany, mezi věřitelem a povinným.

     Rozšiřovat spolupráci s aktivisty, spolky, zájmovými sdruženími, hnutími a iniciativami, které mají podobný předmět zájmů.

     Tohoto bude Asociace dosahovat snahou všech členů společně i jednotlivě.


Tyto webové stránky provozuje - Česká asociace povinných z.s. - 2016/4
*717/21/11/16* *1500/20/04/17*